Sosial boligbygging nå!

Aldri har Rødts kamp mot økte forskjeller vært viktigere enn nå. De som rammes hardest av de stadig økende prisene på mat, økte priser på strøm og drivstoff, samt økt rente, er alltid dem som har lavest inntekt.

For å motvirke økte forskjeller vil Rødt bl.a. øke minsteytelsene for alderspensjon og andre ytelser etter folketrygden, øke sosialhjelpssatsene og reversere kuttene i arbeidsavklaringspenger for dem under 25 år.

Et virkemiddel er også sosial boligpolitikk. Folk med lave inntekter må også ha råd til å bo.

1. juli i år trådte det i kraft en ny lov om kommunenes ansvar på det boligsosiale feltet. Formålet med loven er å forebygge boligsosiale utfordringer og bidra til at vanskeligstilte på boligmarkedet skal få bistand til å skaffe seg og beholde egnet bolig.

Det er et grunnleggende menneskelig behov å kunne bo trygt, noe som er en forutsetning for å kunne delta og bidra i samfunnet. Rødt mener boligpolitikk må være helt sentralt når man snakker om velferdspolitikk.

Loven pålegger dessverre ikke kommunen noen plikt, men har som «mål» å bidra til at vanskeligstilte får hjelp med å skaffe og beholde bolig. Imidlertid har Norge internasjonale forpliktelser i henhold til for eksempel den europeiske sosialpakten og FN-konvensjonen for økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter. Sistnevnte bestemmer at Norge er forpliktet til å sikre en tilfredsstillende levestandard for innbyggerne – slik som det å ha en tilfredsstillende bolig. I Larvik kommunes Temaplan bolig står det at det er kommunens ansvar at alle har rett til bolig.

Med stadig økende boligpriser og utleiepriser, har mange problemer med å komme inn på boligmarkedet.

En kommune med lav inntekt, vil lett prioritere bort en slik satsing.

Men det finnes virkemidler for å få det til:

Senest 14. juni 2023 i vedtak KST 115/23, anmodet våre folk i kommunestyret kommunedirektøren om å stille som vilkår til utbygger om at det settes av 10 % boligenheter til rimelige boliger med gjenkjøpsrett for kommunen eller evt. borettslag, dette sett i lys av at Larvik kommune har bistått i planarbeidet. Den 10. mai 2023, KST 72/23, fikk vår mann i kommunestyret inn et forslag som ble vedtatt: «Kommunedirektøren benytter seg i større grad av muligheten til å stille som vilkår at utbyggere av større prosjekter setter av en andel rimelige boliger til selvkost.»

Rødt Larvik vil fortsette å kjempe for at Larvik kommune bidrar til at vanskeligstilte får muligheten til å få gode, egnede boliger.

Stem Rødt ved kommunevalget i år!

Ina Dølerud, Styremedlem i Rødt Larvik, Tjølling