Gruppe bilde kandidater 2019

LARVIK – SMÅBY OG STOR KOMMUNE

Forskjellene mellom de rikeste og folk flest har ikke vært større på over 80 år. Stadig mer penger og makt samles på stadig færre hender, arbeidernes rettigheter raseres, og stadig flere barn vokser opp i fattigdom. Larvik har høyest fattigdom i Vestfold. Rødts ønsker å snu denne utviklinga. Rødt er et sosialistisk alternativ i Larvik. For det gode liv – selv om du ikke er rik.

Heltid ikke deltid. Nei til velferdsprofitører!

Flest kvinner jobber i Larvik kommune. Hele, faste stillinger for de som ønsker det. Økt grunnbemanning.

Larvik kommune skal ikke ta inn personell via bemanningsbyråer.

Larvik kommune skal stille krav ved offentlige anbud for å bidra til ordnede arbeidsforhold. Det opprettes et kontrollorgan som kontrollerer bedrifter som får oppdrag av kommunen (som Oslomodellen).

Butikkansatte skal ha fri på søndager.

Skjenkebevillingen tas fra utesteder og restauranter som betaler mindre enn den allmenngjorte tarifflønna.

Skole og barnehage

Vi støtter Barnehageopprørets krav om en bemanningsnorm som gjelder hele dagen. Dagens norm med 1 ansatt per 6 barn over tre år og 1 ansatt per 3 barn under tre år må gjelde hele åpningstiden.

Varden og Valby barnehager skal bestå.

Når kommunene eier barnehagene, blir det færre profitører.

Alle barn med særskilte behov med tilrettelagt undervisning skal ha kvalifiserte lærere.

Larvikskolen skal ha sosialfaglig personell.

Larvikskolen skal være leksefri fordi de stjeler av fritiden. Det er urettferdig at karakterer går i arv når pårørende blir hjelpelærere. Elever med behov for ekstra hjelp tildeles dette i skolens kjernetid.

Alle barn i grunnskolen skal få et gratis og sunt skolemåltid.

En plan for hele kommunen

Byfortetting på småbyens premisser. Ikke høyhus som sperrer. Hager og grønne fellesareal er bra for folk og innsekter. Utbygging for å legge til rette for det gode liv, ikke utbyggernes profitt.

Innbyggerne i boligområder i hele Larvik kommune skal ha tilgang til fibernett og god mobildekning.

Et mer mangfoldig landbruk. Mindre sprøyting og snauhogst. Landbruks-, natur- og friluftsområder foran utbyggingsinteresser. La humla få suse!

Forsvar allemannsretten – også i strandsonen!

Vi er imot vindmøller i Larvik kommune.

Politistasjonen skal bestå med helhetlige tjenester i Larvik kommune.

Gjeninnfør boplikt i hele Larvik kommune med reell oppfølging av at boplikten overholdes.

Utred et tredje alternativ til plassering av ny jernbanestasjon.

Gangbart for vår og miljøets skyld

Barnehager, skoler og forretninger skal ligge i gangavstand fra hjemmet. Dette er viktig for barnefamiliene. Kravet om nærhet må tas hensyn til når nye boområder skal bygges.

Bedre busstilbud som gjør det lettere for folk å kunne bo i hele kommunen. Flere kan gå eller sykle på jobb når gang- sykkelveier bygges ut.

Tilrettelegging for bevegelseshemmede slik at alle kan ta del i samfunnslivet.

Nei til bompenger. De rammer hardest de som har minst fra før, og svekker bosettingen utenfor sentrum.

Helse, omsorg og bolig

Vi støtter kravet om en bemanningsnorm i barnevernet med maksimum 10 barn per saksbehandler.

Vedtaket om to års boplikt for omsorgsboliger strider mot menneskerettighetene og må omgjøres.

Larvik kommune skal tilby boplan til alle med ikke-varig løsning som har fått kommunal bolig gjennom Boligkontoret.

Larvik kommune må ansette nok kvalifisert personell, redusere ventetiden for plass på sykehjem og økt antall sykehjemsplasser i tråd med antall hjelpetrengende eldre.

Larvik – en raus kommune

Opprette et råd for enslige forsørgere for å fremme brukergruppens livskvalitet.

Larvik kommune oppretter en ombudsordning for å kvalitetssikre god etisk, kommunal forvaltning på alle nivåer.

Larvik Læringssenter trenger nye og egnede lokaler.

Internasjonal solidaritet med alle mennesker på flukt fra krig og fattigdom.

Vi støtter Palestinakomiteens innbyggerinitiativ slik at Jenin i Palestina blir vennskapsby.

Natur og kultur

Larvik kommunes naturressurser er ikke til salgs til profitører.

 Larvik Kommune oppretter og støtter gjenbruk- og byttesentral med verksted i sentrum med åpningstider for alle. Sentralen skal brukes til arbeidstrening, veiledning og sosialisering. 

Miljø- og klimakrav ved alle kommunale innkjøp. 

Formidlingssenteret på Kaupang realiseres. 

Festiviteten skal være et lokale som brukes.

Alle med!

Rødt vil ha et velfungerende lokaldemokrati slik at alle kan påvirke og høres.

Styrke det operative arbeidet med Ungdomsrådet. Det er de voksnes ansvar å legge til rette for at barnas stemme blir hørt.

Eiendomsskatt

De som tjener mye, skal betale mye til fellesskapet.

Vi ønsker eiendomsskatt med en god sosial profil som ivaretar de mest utsatte.

For innbyggerne – ikke utbyggerne

Rødt vil være oppmerksomme når store økonomiske interesser, stat eller kommune, påtvinger larviksfolk sine planer og prosjekter. Vi vil alliere oss med grasrota for å stå imot.

Politiske avgjørelser

Rødt vil stemme på den ordførerkandidaten  som støtter mest av det Rødt står for. Ett viktig spørsmål er: For offentlig styring av oppgaver som bør være kommunale.

Rødt vil ikke gå inn i en flertallskonstellasjon i det neste kommunestyret, men lage allianser underveis og fremme vår politikk fra sak til sak.