Barn i handlevogn

Kommunestyrets vedtak om å kjøpe barnehagene fra det kommunalt eide iFokus «muliggjør en bedre og rimeligere barnehagestruktur i Larvik, … .» (Rune Høiseth, ØP 26/3) Kjøpet vil frigjøre midler til andre viktige oppgaver som helse og skole. Det er Rødt enig i, og vi er glad for kommunens vedtak.

Men det er også riktig som Erik Bringedal (H) sier: «… at når en kommune erverver en privat barnehage – med lavere kostnad – så vil dette kostnadsnivået stige.!» (ØP 28/3) Fordi pensjon og lønn er dårligere i de private. Fordi begrepet «kvinnelønn» ikke minst i privat omsorgsektor er en realitet, ikke en teori. Men det er sånn Høyre vil ha det. For hvordan skal private barnehagekjeder ellers tappe kommunene for profitt?

Kravet om kommulalt eide og styrte barnehager er et kvinnekrav også fordi flest kvinner jobber i barnehagene. Og det er fortsatt sånn at det er mødrene som oftest er praktisk ansvarlig for henting og kjøring. Mat i barnehagene letter for eksempel stresset om morgenene.

Det er flere grunner til at låneopptaket på 73 millioner er fornuftig, både av økonomiske og kvalitetsmessige grunner.

Det første er at det også er en inntektsside med statlige tilskudd, ikke bare til drift, men også et kapitaltilskudd. I tillegg kommer det foreldrene må betale per barn, lovvestet makspris ca 3000. Det er altså en inndekning, hvis man skal bruker Høyres språk.

Det andre er et statlig vedtatt system som rammer kommuneøkonomien, nærmest vilkårlig:

I hovedopptaket, kan alle søke barnehageplass for det kommende året til sitt/sine barn. Det kommunene er pålagt, er kun å dele ut plass til de som har rett på plass. Det vil si de som har barn født t.o.m november i foregående år. Dette fordi det kun for er disse barna staten gir tilskudd. Men andre foreldre har behov for å få barnet i en barnehage utenom opptakstida. Når er et barn blir født, er ikke så lett å bestemme.

Fram til Larvik kommune vedtok løpende opptak, var privat barmehage eneste alternativ. Kommunekassa måtte betale! Larvik sin ordning gjør at det i dagen situasjon – med et visst overskudd av plasser – er mulig å ta inn barn i kommunale barnehager uten at det blir så dyrt. Det er bedre at kommunen ansetter og styrker sine egne barnehager. Det er Rødts plan.

Det tredje er slik ordføreren sier: » Kjøp av iFokusbarnehagene sikrer Larvik kommune handlefrihet til å etablere en effektiv barnehagestruktur i Larvik, … .» (ØP 26/3) Man kunne tilført at det «gir en mulighet» for effektiv barnehagestruktur, for poenget er at kommunen bare har kontroll over sine egne barnehager. Er det for mange barnehageplasser, har kommunen ingen mulighet til å lage en plan som sikrer fornuftig barnehagedekning der familiene bor. De kan bare nedlegge eller redusere sine egne. I en klimasammenheng er det en katastrofe å organisere samfunnet sånn. At det er dyrt med en ineffektiv plan, er opplagt.

Kommunen kan selv være herre over prioritering i sine barnehager. Vi støtter Barnehageopprørets krav om en bemanningsnorm som må gjelde hele dagen. Dagens norm med 1 ansatt per 6 barn over tre år, og 1 ansatt per 3 barn under tre år må gjelde hele åpningstiden. Også ved møteavvikling, uttak av ubunden tid for pedagoger og andre pålagte oppgaver uten direkte kontakt med barna. Normen skal enkelt og greit være tilknyttet barna. Dette kan kommunen bestemme for sine barnehager, men ikke for de private, som kan velge å spare penger på antall ansatte.

Hvis kommunen vil sette en standard for slike og andre tiltak, må kommunen eie barnehagene. Dette er Rødts plan.

Naturligvis er det rart at det var den første rød-grønne regjeringa med Kristin Halvorsen (SV) som ansvarlig statsråd, som innførte en barnehagereform der barnehageprofitørene ble invitert til å stikke sugerøret ned i kommunekassa. Barnehagereformen ga barn rett til barnehageplass, men de økonomiske premissene var profitørenes.

Naturligvis er det ille at kommunen tvinges av aksjeloven til å ta opp lån for å kjøpe sine egne barnehager, som i tilfellet iFokus. Var det stor motstand mot dette da det ble vedtatt på Stortinget? Neppe. Var dette Høyre–AP-alliansen sin politikk? Helt sikkert.

Det kan være grunn til å minne om at de reglene som nå tvangsstyrer kommunene, er politisk vedtatte. De er ikke naturlover.

Selv om mye av norsk politikk dirigeres av EØS, så er de politisk vedtatt. Norge kan til og med følge det stadig sterkere kravet og melde Norge ut av EØS. Det var Stortinget – mot SP og SVs stemmer, og en fra AP – som tvang oss inn i fri flyt av varer og tjenester etter at EU-tilhengerne hadde tapt to folkeavstemninger. Det var statsminister Gro Harlem Brundtland (AP) som ledet kuppet. Derfor har Rødt aksjonsdag mot EØS førstkommende lørdag.

I denne saken om barnehager har flertallet i kommunestyret i Larvik vist seg fra sin beste side. Så får det heller være at FrP og Høyre vil at barnefamiliene skal shoppe videre for å skaffe seg barnehageplass.

Det skal bo folk i husan, og det skal være mat i handlevognene. Det skal være så kort vei til barnehagene, at man barnevognen kan brukes. Det er Rødts plan.

Rødt Larvik

27.03.19