Et godt liv, selv om du ikke er rik

Rødt i Larvik får medlemmer i et omfang vi ikke har sett maken til. Nye, aktive medlemmer med erfaringer og levde liv har hjulpet oss til å lage et program vi er stolte av. Det skal vi bruke når vi kommer inn i kommunestyret.

1. kandidaten: Profittfri velferd

Vinjar Sten Olav Rosendal er industriarbeider. Han vil slåss mot privatisering av offentlig sektor. Rødt vil ikke at velferdsprofitører skal ha sugerør i kommunekassa. Fellesskapet fungerer best når skatteinntektene brukes til å løse oppgaver for innbyggerne. Slik er Rødt et sosialistisk alternativ.

Kjøpet av barnehagene til iFokus er et godt eksempel. Nå kan det lages langsiktige planer. Hvor trengs det barnehager? Der barna bor. De kommersielle barnehagekjedene tenker: Hvordan få tak i skattepengene?

Arbeidsvilkårene er bedre med politisk styring. Selv nå når kommunens ansatte sliter med nedskjæringer. Kommunen kan forhindre sosial dumping, løsarbeiderkontrakter og dårlige pensjonsavtaler. Velgerne kan stille krav og politikerne kan bli tvunget til å lytte til innbyggerne og fagforeningene.

2. kandidaten: Hele kommunen

Steinar Henden er lagerarbeider og opptatt av arealplanlegging og byggesaker. Larvik kommune må ha et mangfold slik at folk kan bo på landsbygda, i tettsteder og i de to byene. Alle skal ha tilgang til god kollektiv transport og bredbånd. Hvarnes og Stavern skoler skal bestå. Rødt vil ha boplikt i hele kommunen. Vindmøller er ikke miljø, men profitt.

Rødt vil ha et levende sentrum rundt Larvik torg. Vi beklager at Grandkvartalet får bygge høyhus som stenger utsynet i bakkebyen. Indre Havn skal forbli et ikke-kommersielt samlingssted.

Rødt er imot bompenger fordi det rammer dem med dårligst råd. Vi vil stemme nei til «bypakka» som kommunestyret har vedtatt å utrede. Den lokker med sykkelstier og miljøgater – som miljøpartiet Rødt er for – men forutsetter et spleiselag mellom kommune og stat. Bompenger kommer fordi kommunekassa er tom.

3. kandidaten: Verdige liv

Hanne Marte Kleven Bjordammen er barne- og ungdomsarbeider og brenner for at funksjonshemmede får verdige liv. Som tidligere, mangeårig leder av Norsk Forening for Funksjonshemmede vet hun at nedbemanning i bofellesskap og fjerning av tilbud som ikke er lovpålagte, slik vi opplever nå, skaper utrygghet.

Rødt vil oppheve vedtaket (sak 041/19) om at man må ha bodd to år i kommunen for å kunne søke omsorgsleilighet. Vi forsvarer Larvik kommunes Boligplan 2015–2020, som kommunestyret har vedtatt:
” … Bolig er en grunnleggende menneskerettighet og ikke et privilegium som man skal gjøre seg fortjent til. Boevne skal ikke vurderes før bolig tilbys.» (s.14)

Da rådmannen ville flytte Verdensmesteren til Valby, var vi med på å sette i gang et innbyggerinitiativ. Flyttinga er stoppet! Rødt forsvarer verdensmestere, innvandrere og flyktninger som kommer til oss. Larvik skal være en raus kommune!

4. kandidaten: Hele, faste stillinger

Heidi Elaine Follett er sosialarbeider og en sterk forsvarer av rettferdighet mot forskjeller. Særlig vil hun ha bedre kvalitet på tjenester rettet mot barn.

Larvik kommune er underbemannet, som betyr dårligere tjenester og større sykefravær. Ett tiltak er at kommunens ansatte tilbys hele, faste stillinger.

Rødt vil foreslå en bemanningsnorm i barnehagene med én ansatt per seks barn over tre år og én ansatt per tre barn under tre år i hele åpningstiden. I barnevernet skal normen være maks 10 barn per saksbehandler.

Rødt vil ha leksefri skole, skolemat og det skal settes inn vikarer når lærere har fravær. Dette er tiltak slik at elever ikke faller utenfor.

Fellesskap koster

Helse, velferd og skole tar nesten hele kommunekassa. Rødt vil:

– Jobbe for et kommuneopprør slik at staten overfører tilstrekkelig til kommunene.
– Stopp all bruk av bemanningsbyråer.

– Senk lønningene til politikerne og toppene i administrasjonen.
– Ta tilbake tjenestene fra velferdsprofitørene. Kommunal drift gir mer for pengene.
– Eiendomsskatt slik at de som har mest, betaler mest.

Se hele programmet vårt på roedtlarvik.no, Facebook og Twitter.

Det kan bli Rødt i år.

Godt valg!

31.08.19