Systemsvikten i NAV

Jeg ser stadig oftere at NAV avslår krav om sykepenger, arbeidsavklaringspenger og uføretrygd fordi NAV mener funksjonsvurderingene til fastlege og spesialister bygger på klientens «egen beskrivelse». I en sak skrev NAV: «dette svekker i noen grad funksjonsvurderingenes bevismessige verdi».

Jeg skrev bl.a. i klagen: «En finner en slik uttalelse oppsiktsvekkende. Hvordan tenker NAV at en lege skal kunne stille en diagnose eller vurdere en pasients funksjonsevne hvis det ikke skal legges vekt på hvilke symptomer pasienten har? Dette faller på sin egen urimelighet. NAV synes å vise til at det ikke er objektive funn. Dette utelukker ikke at det finnes sykdom og at det er symptomer som i betydelig grad svekker min klients funksjonsevne. Smerte kan ikke måles objektivt, men det utelukker ikke at mennesker likevel kan ha smerter som påvirker deres funksjonsevne negativt! Hvordan tenker NAV man ellers skal stille en diagnose?»

Jeg hadde grell sak hvor NAVs rådgivende lege mente at en klient ikke var syk og skrev noe sånt som at nn’s «opplevde symptomer» ikke var å regne som sykdom. Vedkommende fikk diagnosen Multrippel Sklerose.

NAV overprøver stadig fastleger og også Norges fremste eksperter på sitt fagfelt i Norge.

Jeg mener dette er et symptom på en alvorlig systemsvikt hos NAV: holdninger til syke og skadede mennesker.

Den alvorligste systemsvikten til NAV er holdningen systemet har til dem som ikke klarer å jobbe. Gjør man ikke noe med dette, vil NAV aldri fungere. For øyeblikket finnes det ikke politisk vilje til å endre disse holdningene og systemsvikten vil fortsette. For det er jo nettopp regjeringen ved Hauglie som gir signaler til NAV om hvor «strenge» NAV skal være.

Ina Dølerud