Boevne og retten til å bo

I Larvik kommunes Boligplan 2015–2020 på side 14 står det:

”Bolig er en menneskerett. Bolig er en grunnleggende menneskerettighet og ikke et privilegium som man skal gjøre seg fortjent til. Boevne skal ikke vurderes før bolig tilbys.»

Sitatet har Larvik kommune hentet fra Husbanken og skrevet det inn i sin plan. Rødt forutsetter derfor at dette er kommunens standpunkt:
– at det er «en grunnleggende menneskerettighet»
– at «boevne skal ikke vurderes før bolig tilbys»

I kommunestyremøte sak 041/19 – Krav om botid for tildeling av omsorgsbolig – ble det fattet vedtak om to års boplikt før en tildeling av omsorgsbolig vil være mulig. Dette strider mot den vedtatte boligplanen.

Rødt er enig i at det er en menneskerettighet å bo. Det er viktig at menneskerettigheten knyttes til at «boevne skal ikke vurderes før bolig tilbys». Vedtaket om to års boplikt er nettopp ment å ramme dem med mindre «boevne», altså trenger hjelp av kommunen.

Før kommunestyret tok stilling til endring av tildelingskriteriene, var det flere som uttalte seg om viktigheten rundt det å ikke endre dagens retningslinjer.

Rådet for funksjonshemmede presiserte at det ikke var nødvendig å endre disse da begrensningene var tilstrekkelige og gode nok for å ivareta kommunens interesser. De mener kommunen burde ta hensyn til både brukere og pårørende med store behov «boevne») for tildeling. Her var hensynet tilknytningen til familie og sosialt nettverk i Larvik ivaretatt uten å bryte med menneskers til å velge bosted og prinsippet om likeverd.

Det er betimelig å spørre om hvordan kommunens helomvending i synet på menneskerettighetene – og praktiseringen av den – var mulig.

Ligger svaret i at økonomi og en slunken kommunekasse trumpet forsvaret av menneskerettighetene? Vi tror det. I hvert fall var det bare Bedre Larvik og Rødts førstekandidat, Vinjar SO Rosendal, som stemte imot rådmannens forslag i kommunestyret. At Venstre i et leserbrev i ØP sier at de også vil ha endret vedtaket, er utmerket.

Kommunestyrets helomvending i synet på menneskerettighetene, gjør det nødvendig med omkamp.

Rødt Larvik

Hanne Marte Kleven Bjordammen, 3. plass på Rødt sin liste

25.04.19