Eldrepolitikk

Hvordan kan vi selv ta vare på vår alderdom, og hva kreves av det offentlige helsevesen når vi en dag ikke makter å ha kontroll på egen livskvalitet.

Vi har alle ett forhold til alderdom, men det foreligger lite forskning på denne aldersgruppen. Jeg velger å være positiv i motsetning til debatten som skapte rabalder med mange synspunkter. Det er helt sikkert mye som kan gjøres bedre innenfor det offentlige helsevesen, men vi må ikke glemme att det også er mye positivt. Problemet kan være intern systemsvikt med manglende infrastruktur. Vedtak og regelmessige kontroll kan reguleres opp til nye rutine vedtak. Det blir derfor avgjørende med en strategisk omfordeling med en tilpasset struktur inn i en ny prosess med nytt regelverk.

Det er helt nødvendig å se att vi har ett stort handlingsrom i dag mht. å ruste opp det offentlige helsevesen. Struktur og gode rutiner skaper kontinuitet, i kombinasjon med en bred kompetanse innenfor ulike områder. Det hjelper ikke å bygge sykehjem og omsorgsboliger hvis vi har mangel på folk og ressurser som er helt avgjørende for å drifte en god eldre omsorg.

I dag er mange eldre friskere enn før fordi ny teknologi på nye løsninger kan bety att omsorgstjenesten kan få en ny dimensjon om noen år.

Den generelle levestandarden har økt og mange eldre lever lenger. Dette baserer seg igjen på livskvalitet og livsstil innenfor samfunnets vekst endringer.

Mange moderne eldre i dag har generell god fysisk og psykisk helse. Dette har relevans med større aktivitet tilknyttet inkludering i nærmiljøet. Mange oppadgående eldre er i dag fysisk «mer» aktive og engasjerer på «eget initiativ», for å forebygge sin egen alderdom.

Vi har også eldre som er svært syke og pleietrengende som har behov for full helhetlig omsorg.

Forebyggende helsereform kan knyttes opp mot samtlige sektorer innenfor helsevesenet på det kommunale plan. Investering av fysisk aktivitet, er langt mer viktig enn det prioriterings sekundære grunnlaget som foreligger i dag. Ut ifra forskning vet vi att vi kan redusere og forebygge enkelte sykdommer med livsstilsendring.

Målet må være ett kunnskap basert og moderne helsevesen som er i stand til å møte, respektere og ta vare på folks behov innenfor alle livsfaser. Vi må sikre en modernisering som ikke går på bekostning av det offentlige, men med like vilkår og oppgaver i hele regionen.

Kompetanse er ett nøkkel ord, og vi må ha ett helsevesen som forebygger sykdom og skade ut ifra ulike kriterier.

Helse og levealder henger tett sammen med klasseforskjell. En lik helsepolitikk vil redusere forskjellene, og befolkningen skal ha rett til et godt offentlig helsetilbud.

Eldrepolitikken er viktig, og sammen jobber vi for att alle skal godt ivaretas. Hele befolkningen skal ha rett til ett godt offentlig helsetilbud etter behov.

 Bjørg Eva Jensen